Jäätiedote 12.3.2021 (FIN/ENG)

12.3.2021

Kuopion matkustajasatamassa on tällä hetkellä auki n. 5,5km rata.

Luonnonjääluisteluratoja pidetään auki niin pitkään kuin on mahdollista.

Jäälle on syntynyt railoja ja halkeimpia suurien lämpötilavaihteluiden takia.

*

Kuopio Passenger Port currently has about a 5.5 km track open.

Natural ice skating rinks will be kept open for as long as possible.

Crevasses and cracks have formed on the ice due to an increase in temperature fluctuations.

Jäätiedotteen tarjoaa Mestar Kuopio Oy – ”Me pidämme tästä kaupungista huolen, mutta emme yksin.”

Mestar ja Finland Ice Marathon ovat tehneet yhteistyötä tapahtuman alkutaipaleelta saakka – vastaahan Mestar vuotuisesta radan rakentamisesta ja olosuhteiden luomisesta ennen ja jälkeen tapahtuman.

Mestarin palvelut jakaantuvat kahteen tuotannolliseen yksikköön, joista toisessa tuotetaan pääasiassa infrarakentamista ja toisessa kunnossapitopalveluita. Töiden tilaajat ovat käytännössä kaikki Kuopio – konsernin osia, joko kaupungin palvelualueita tai konserniyhtiöitä.

Mestarin rooli on tuottaa tilatut palvelut kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa töistä tehdään itse omalla kalustolla ja henkilöstöllä, osa tilataan kokonaan yrityksiltä ja yleisimmin käytetään hybridimallia, jossa osa tehdään itse ja osa ostetaan yrityksiltä. Rooliin kuuluu myös se, että Mestar ei itse määrittele urakkaan kuuluvia töitä vaan työt tehdään sopimuksessa määritellyn laatutason mukaisesti.

Mestar pähkinänkuoressa (2020):

  • Liikevaihto 40 M€:a
  • Tulos 1,45 M€
  • Ostot yrityksiltä 25,7 M€
  • Henkilöstöä 200
  • Aliurakoitsijoita 100

Lue lisää osoitteesta mestar.fi.

The ice update provided by Mestar Kuopio Oy - "We take care of this city, but not alone."

Mestar and Finland Ice Marathon have been cooperating since the beginning of the event - Mestar is responsible for the annual creations and maintenance of the track and, maintaining the conditions of the tracks before and after the event.

The services of the master are divided into two production units, one of which mainly produces infrastructure construction and the other maintenance services. The clients of the works are practically all parts of the Kuopio Group, either the city's service areas or Group companies.

The role of the master is to produce the ordered services following the overall interest of the city. In practice, this means that some of the work is done by the company’s own equipment and staff, some is ordered entirely from companies and the most commonly used is the hybrid model, where some are done by yourself and some are purchased from companies. The role also includes the fact that Mestar does not define the work included in the contract itself, but the work is carried out in accordance with the quality level defined in the contract.

Master in a nutshell (2020):

Turnover 40 M €

Result 1.45 M €

Purchases from Companies 25.7 M €

200 employees

100 subcontractors

Read more at mestar.fi.